Polityka prywatności

ZAWIADOMIENIE
O POLITYCE PRYWATNOŚCI GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH DENTIST

Podmiot leczniczy pod firmą:
Gabinety Stomatologiczne dentist Maria Schlüter
z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 23 lok. 411, kod pocztowy: 95-100
– dalej zwany „Gabinetem”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Pacjenta jest Gabinet,

2) inspektorem ochrony danych w Gabinecie jest Pani Maria Schlüter, dane kontaktowe: tel.: +48 504 24 74 24, adres e-mail: prywatnosc@gabinetydentist.pl

3) Dane osobowe Pacjenta przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

b) w celu udokumentowania stanu zdrowia Pacjenta oraz udzielonych jemu świadczeń zdrowotnych,

4) Odbiorcą danych osobowych Pacjenta mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

5) W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dane osobowe Pacjenta przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz

b) w celach weryfikacji uprawnień Pacjenta do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą danych osobowych Pacjenta będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

7) Dane osobowe Pacjenta będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej wyłącznie za pisemną zgodą Pacjenta oraz wyłącznie w celu kontynuacji podjętego leczenia,

8) Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

9) Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

10) Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO,

11) Podanie przez Pacjenta danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,

12) Dane osobowe Pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Zapraszamy do kontaktu